Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden per 2024

Artikel 1. Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene
voorwaarden de volgende betekenis:
a. Administratiekantoor: MoneyPlan Administration; KvK nummer 66840066;
b. Bescheiden: Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde
informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder
-maar niet uitsluitend- begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale
omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de
uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of
verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder -maar
niet uitsluitend- begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale
omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden alsmede alle overige informatie
van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al dan niet
vervat op (on)stoffelijke dragers;
c. Opdracht / Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer
zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
d. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer
de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
e. Opdrachtnemer: Het administratiekantoor die de Opdracht heeft aanvaard. Alle
Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het
administratiekantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht
of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het
oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers.
De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing
uitgesloten;
f. Medewerker: Een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de
Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
g. Werkzaamheden: Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te
voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer
zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende
werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes,
opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij
Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten
voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende
Werkzaamheden.
2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een
(schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling
tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging
opgenomen voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door
Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. De onderliggende Opdracht/Overeenkomst – tezamen met deze algemene
voorwaarden – geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de
Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of
gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

Artikel 3. Gegevens opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn
oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, (a) in de
gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van
Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm,
gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem
verstrekte Bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de
aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot
het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde
verplichtingen heeft voldaan.
4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste
of onvolledige Bescheiden.
5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte
extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer,
vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever
van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.
6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door
Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 4. Uitvoering opdracht

1. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van
de toepasselijke wettelijke regelgeving.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door
welke Medewerker(s).
3. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een
door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde.

Artikel. 5. Regelgeving

1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die
voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving.
2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer – onder meer, doch niet
uitsluitend -:
a. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in
die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn
Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor
van overheidswege ingestelde autoriteiten;
b. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een
fraudemelding zal moeten doen;
c. krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek
naar de (identiteit van) Opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.

3. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij
Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem
geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de overdracht
van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele
eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de
Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele
eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop
intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan
Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk
geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen,
werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere
geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter
hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de
uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat
geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem
ingeschakelde derden.

Artikel 7. Overmacht

1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW
dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in
staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het
recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang
schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding
bestaat.

Artikel 8. Honorarium

1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede
tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
2. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de
declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in
rekening gebracht.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht
geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is
Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te
passen.
5. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van
ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, wordt per maand in rekening
gebracht. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde
bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in
rekening gebracht.

Artikel 9. Betaling

1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen
dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening,
te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening
van Opdrachtnemer.
2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel
een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om
vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft
betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van
de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde
kostenveroordeling.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de
Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht,
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde
rente(n) en kosten.
5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het
oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever
nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te
verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door
Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde
zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige
rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en
is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd
is, direct opeisbaar.

Artikel 10. Termijnen

1. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken
waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt
om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de
noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste
wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in
overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden
uitgevoerd.
2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te
beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat
doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden
heeft verstrekt.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of
indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren
door Opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die
het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare
tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is
beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van
Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het
eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering
overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het
voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de
Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan
wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het bedrag van het
honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade
in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding
van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 150.000,=, per
gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één
gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met
de opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af
te wijken van dit maximum.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van
toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van
Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
6. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.
7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens
schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste
of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden
(medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden
daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade
lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van
onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 12. Opzegging

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de
overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de
overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het
honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren
voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft
Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk
te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die
Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele
annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – eventuele kosten met
betrekking tot onderaanneming).
4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft
Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van
werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid
aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot
opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid
bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel
alle declaraties heeft voldaan.

Artikel 13. Opschortingsrecht

1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming
van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van
Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat
alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van
Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 14. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen
vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook
jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door
Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend
werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe
aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

Artikel 15. Elektronische communicatie

1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar
communiceren.
2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade
die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van
elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot –
schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van
elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische
communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor
verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging

van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatie-
netwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen,

behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder
van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van
voornoemde risico’s.
4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend
bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische
communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 16. Overige bepalingen

1. Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht,
draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk
gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot
arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat
Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige
faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om
de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke)
vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is
Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel

van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal
viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van
Opdrachtgever gebruik maakt.
2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken
Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk,
direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van
Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende
de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12
maanden daarna.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 18. Reparatieclausule nietigheden

1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende
Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet
afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke
uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de
geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de
onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende
Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het
vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking
zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest
verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin
zij wel geldig is.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij
het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

 

plugins premium WordPress